Noile pevederi legislative referitoare la scutirea de impozitul pe profitul reinvestit – comunicat de presa

http://contabilitate.consultanti.ro/documente/20140715_Scutire_impozit.pdf

Cu începere de la 1 iulie 2014, au intrat în vigoare prevederile OUG 19/2014, de modificare a Codului fiscal, privind scutirea de impozit pe profitul reinvestit, ocazie cu care Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj a emis un comunicat de presă (vezi linkul de mai sus), prin care aduce precizări referitoare la acest subiect.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cotele de TVA in Europa – 2014

Cotele de TVA in Europa – 2014
Cotele TVA standard in UE:

Belgia- 21%
Bulgaria -20%
Republica Ceha- 21%
Danemarca -25%
Germania – 19%
Estonia – 20%
Grecia -23%
Spania – 21%
Franta -20%
Croatia -25%
Irlanda- 23%
Italia -22%
Cipru- 19%
Latvia- 21%
Lituania – 21%
Luxemburg – 15%
Ungaria -27%
Malta -18%
Olanda- 21%
Austria -20%
Polonia -23%
Portugalia -23%
Romania -24%
Slovenia – 22%
Slovacia -20%
Finlanda-24%
Suedia-25%
UK- 20%
In Romania cota de TVA a fost majorata la 24%, din 1 iulie 2010, prin OUG 58/28.06.2010

sursa: http://www.contzilla.ro/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Modificari propuse in codul fiscal privind redefinirea PFA

Proiectul de Cod fiscal dă o nouă definiţie activităţilor independente. Astfel, conform propunerilor, veniturile din activităţi independente vor cuprinde “veniturile din activităţi economice, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală”. Accentul cade pe caracterul economic al activităţii. Noţiunea este decisivă atâta timp cât, în baza ei, fiscul poate să reconsidere natura veniturilor şi să modifice impozitarea.

În prezent, Codul fiscal arată că veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, din profesii libere şi din drepturi de proprietate intelectuală. În proiect, veniturile comerciale sunt înlocuite cu cele din activităţi economice. Dacă primele provin din fapte de comerţ, prestări de servicii şi practicarea unei meserii, cele din activităţi economice au ca surse producţia, comerţul şi prestările de servicii.

O altă modificare vizează profesiile libere: dispare enumerarea profesiilor reglementate şi este prevăzut că sunt venituri din profesii libere veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale.

Implicaţiile schimbării definiţiei, nu sunt de neglijat. “Potrivit Codului fiscal (în vigoare n.r.), la stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al acesteia. În baza acestor prevederi, dacă tranzacţiile nu sunt bine fundamentate, autorităţile fiscale pot reconsidera natura veniturilor”, explică Andreea Steinhart, partener Contexpert. Reconsiderarea naturii veniturilor înseamnă schimbarea impozitării. De exemplu, drepturile de autor pot fi asimilate salariilor şi impuse cu toate taxele şi contribuţiile aferente acestora.

Potrivit datelor Registrului Comerţului şi alte Finanţelor, sunt înregistrate circa 350.000 de PFA, 230 mii de persoane care practică profesii libere, iar 133 mii au drepturi de proprietate intelectuală.

În urma publicării articolului, Ministerul de Finanţe ne-a transmis un drept la replică în care arată că proiectul Codului fiscal nu reglementează “definiţia PFA”, ci “numai tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor”. Titlul articolului foloseşte sintagma “definiţia PFA” pentru că, din raţiuni de spaţiu editorial, un titlu trebuie să fie foarte concis şi simplu, neputând să preia integral o definiţie lungă din Codul Fiscal. Articolul prezintă modificările propuse şi le compară cu textul actual al Codului Fiscal, făcând referire la “tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor”, aşa cum, dealtfel, precizează şi Ministerul de Finanţe.

Redăm integral poziţia Ministerului de Finanţe:

“Articolul cu titlul “Atenţie, se schimbă definiţia pentru PFA în Codul fiscal: Cum şi pe cine va afecta?” interpretează în mod eronat propunerile de modificare a definiţiei veniturilor din activităţi independente, aşa cum este inclusă în proiectul rescris al Codului fiscal. Prevederile Codului fiscal nu reglementează “definiţia pentru PFA”, acesta stabilind numai tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor. Pentru “PFA”, accesul la activitatea respectivă, înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării şi regimul juridic aplicabil sunt stabilite de legislaţia în materie, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare. Înlocuirea sintagmei „venituri comerciale” cu sintagma „venituri din activităţi economice” are în vedere corelarea terminologiei proiectului Codului fiscal cu prevederile Codului Civil, aflat în vigoare, şi nu schimbă cu nimic natura veniturilor, inclusiv pentru cele realizate din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală”.

Sursa: www.capital.ro

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Termenul limită pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe salarii sau venit este 26 mai 2014

Data de 26 mai 2014 este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” şi 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru opţiunea de virare a sumei de 2% din impozitul anual pe veniturile din: salarii, activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricolepentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură; silvicultură; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, către entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţile de cult.

Obţinerea formularelor

Opţiunea de virare a sumei de până la 2%, se face către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele, cu explicaţii/ Formularele fiscale ordonate după număr, din prima pagină meniul superior.

Depunerea formularelor

Referitor la depunerea formularelor, precizăm că potrivit prevederilor art. 17 coroborate cu cele ale art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care, îşi poate îndeplini obligaţiile fiscale şi printr-un împuternicit, desemnat potrivit legii. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.

Formularele 200 şi 230 se pot depune la ghişeul unităţii fiscale în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Formularele 230 şi 200 se pot depune şi on-line. Pentru descărcarea şi completarea on-line a formularelor, contribuabilii vor accesa website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii.

Transmiterea on-line se va face de la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. Deţinătorii de certificate digitale calificate pot transmite formularele şi pentru alţi contribuabili, prin înregistrarea ca împuterniciţi fiscali urmând procedura de înregistrare a documentaţiei şi a formularului 150 la organul fiscal.
Formularele 200 şi 230 nu se mai pot depune după data de 26 mai 2014.

Sursa:finantevalcea.ro

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Scutirea impozitarii profitului reinvestit OG 19 / 2014

Conform Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 308/25.04.2014 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Conform prevederilor ordonanţei, profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.

Aceste prevederi se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Prevederile ordonanţei de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2014.

 

Procedură

Profitul investit potrivit prevederilor menţionate mai sus reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în activele menţionate mai sus produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune după aceeaşi dată.

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 112 indice 1(microîntreprinderi) care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 112 indice 6, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice, puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit. Rezerva astfel constituită nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul Fiscal, urmând să se impoziteze la momentul utilizării sub orice formă, precum şi în cazul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, dacă societatea beneficiară nu preia această rezervă.

Pentru echipamentele tehnologice care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări.

 

Condiţii

Prevederile legale menţionate mai sus se aplică pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

Contribuabilii care beneficiază de aceste prevederi au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de Procedură Fiscală, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii:

 1. sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
 2. sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
 3. sunt distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Contribuabilii care aplică scutirea pentru profitul reinvestit nu pot opta şi pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.

Sursa:

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308/25.04.2014

finatevalcea.ro

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Impozit pe constructii- precizari

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/14.11.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703/15.11.2013, începând cu 1 ianuarie 2014, a intrat în vigoare impozitul pe construcţii, stabilit potrivit Titlului IX^3 din Codul Fiscal, ale cărui principale aspecte le prezentăm în articolul de mai jos.

 

Obligaţie

Contribuabilii obligaţi la plata acestui impozit sunt:

– persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

– persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

– persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene;

– utilizatorul, în cazul operaţiunilor de leasing financiar;

– locatorul, în cazul operaţiunilor de leasing operaţional.

Construcţiile care intră sub incidenţa acestui impozit sunt cele prevăzute în grupa 1 „Construcţii”, cu excepţia subgrupei 1.2.9, din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, altele decât construcţiile pentru care se datorează impozitul pe clădiri către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea, impozit reglementat la Titlul IX „Impozite şi taxe locale” prevăzut de Codul Fiscal.

 

Cota de impozit şi baza de impozitare

Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al contului corespunzător construcţiilor (contul 212), din care se scade:

– valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX”Impozite şi taxe locale”, de către contribuabil sau proprietar, după caz. Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, se justifică cu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.

– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

– valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9 „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Cheltuiala cu impozitul pe construcţii este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil.

 

Depunerea declaraţiei fiscale şi plata impozitului

Declararea impozitului pe construcţii se face până la data de 25 mai inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul, prin depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, completând corespunzător secţiunea a II-a „Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic”. Necompletarea tabelului corespunzător acestui tip de impozit, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.

Plata impozitului pe construcţii se face în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi plătii impozitul pe construcţii până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.

Contribuabilii nou înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

Sursa/ finantevalcea.ro

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Procedura înregistrării contractelor încheiate cu nerezidenţi persoane fizice şi juridice

Obligaţie

Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile.

Declarare

Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a „Declaraţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente“, cod MFP 14.13.01.40/n, fără a fi însoţită de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie. Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege. În situaţia în care în datele declarate iniţial intervin modificări, acestea se declară în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaraţii rectificative. Declaraţia se rectifică bifându-se cu „X“ căsuţa prevăzută în acest scop.

Înregistrarea contractelor/documentelor menţionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, beneficiare ale activităţilor prevăzute mai sus, îşi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin excepţie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obligaţia înregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare. Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.

Atenţie! Contractele/documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării.

Sancţiuni

Neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Bază legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 695/10.10.2012.

Sursa: www.finantevalcea.ro

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Obligaţii declarative cu termene în luna aprilie 2014


Până la 7 aprilie 2014, inclusiv:

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna martie 2014 şi sunt obligate săşi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 aprilie 2014, inclusiv:

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096.Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

Până la 25 aprilie 2014 inclusiv:

Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Sedepune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art. 134^2 şi art. 156^3 alin. (11) şi alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013;

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2014, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

– Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104,cu termen trimestrial. Se completează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) Cod Fiscal, respectiv de către persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică şi de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2014, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2014, formular 224.Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2014, formular 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012. Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 martie 2014;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307.Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printrun contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.223/2013;

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) e) din Codul Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 2.224/2013;

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna martie 2014, formular 390 VIES. Reglementare:art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

– Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna martie 2014 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară/trimestrială. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Până la 30 aprilie 2014. inclusiv:

– Situaţiile financiare anuale.Se depun de societăţile cooperatiste şi alte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale, pentru exerciţiul financiar 2013. Reglementare: OMFP nr. 79/2014;

– Decontul privind accizele, formular 120. Se depune anual de operatorii economici plătitori de accize. Reglementare: art. 219 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

– Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, formular 130.Se depune anual de către plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţia internă. Reglementare: art. 219 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: www.finantevalcea.ro

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Codul de Procedură Fiscală – noi modificari

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151/28.02.2014, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

Prezentăm, sintetic, principalele modificări aduse Codului de Procedură Fiscală prin actul normativ menţionat, prevederi care au intrat în vigoare începând cu 1 martie a.c.

 

 • S-au completat prevederile referitoare la secretul fiscal prevăzute la art. 11 din Codul de Procedură Fiscală în sensul că informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise şi oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului în cauză.
 • Prevederile referitoare la prezentarea de înscrisuri prevăzute la art. 56 din Codul de Procedură Fiscală s-au modificat în sensul că ori de câte ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de către o persoană fizică sau juridică care exercită activităţi specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanţa fiscală, audit financiar, expertiza contabilă, evaluare, documentul trebuie să conţină în mod obligatoriu şi datele de identificare ale persoanei în cauză.
 • Între mijloacele de probă prevăzute la art. 49 din Codul de Procedură Fiscală s-a introdus şi orice element care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audio-video, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă care nu sunt interzise de lege.
 • S-au introdus noi obligaţii declarative pentru rezidenţii altor state membre, astfel plătitorii de venituri supuse impozitului pe venit datorat de nerezidenţi vor depune până în ultima zi a lunii februarie, o declaraţie privind veniturile plătite fiecărui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, contribuabilii rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România, au obligaţia să depună o declaraţie privind veniturile realizate, până la data de 25 mai a anului curent, pentru anul precedent.
 • Certificarea declaraţiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală devine opţională prin abrogarea prevederilor de la art. 83 din Codul de Procedură Fiscală, inclusiv pentru declaraţiile rectificative. Certificarea declaraţiilor fiscale de către contribuabili va reprezenta un criteriu de evaluare în analiza de risc fiscal atunci când se va efectua selecţia contribuabililor supuşi inspecţiei fiscale;
 • S-au introdus prevederi speciale referitoare la rambursarea TVA care se va efectua printr-o procedură aprobată prin Ordin al ministrului Finanţelor Publice. Organul fiscal va decide în condiţiile stabilite prin ordinul menţionat, dacă efectuează inspecţia fiscală anterior sau ulterior aprobării rambursării, în baza unei analize de risc. Pentru deconturile de TVA cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal va rambursa taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale. Această procedură nu va fi aplicată în cazul în care contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracţiunilor şi nici în cazul în care organul fiscal, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.
 • A scăzut nivelul dobânzii pentru fiecare zi de întârziere de la 0,04% la 0,03%. Prin excepţie, nivelul dobânzii pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, pentru care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului, este de 0,02%.
 • Poprirea conturilor bancare pentru stingerea creanţelor fiscale nu mai poate fi înfiinţată înainte de împlinirea unui termen de 30 zile de la data comunicării somaţiei.
 •                                                                                                                  sursa: finantevalcea.ro
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Precizări ale MFP privind certificarea declaraţiilor fiscale anuale

ANAF informează că, începând cu 1 ianuarie 2014, ca urmare a încetării suspendării dispusă prin Legea nr. 162/2012, devin aplicabile dispoziţiile alin. (5) al art. 83 din Codul de Procedură Fiscală care stabilesc că:

„(5) Declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.”

 

Faţă de prevederea legală menţionată, Ministerul Finanţelor Publice face precizările de mai jos.

 

Codul de Procedură Fiscală nu prevede posibilitatea respingerii declaraţiei fiscale anuale în situaţia în care aceasta nu a fost certificată de către un consultant fiscal şi, de asemenea, nu prevede nici sancţiuni contravenţionale în caz de nerespectare a acestei obligaţii.

 

Declaraţiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistrează la registratura organului fiscal, se procesează şi se utilizează pentru toate scopurile fiscale prevăzute de lege.

Organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) şi (5) din Codul de Procedură Fiscală, poate informa contribuabilii asupra neîndeplinirii obligaţiei de certificare a declaraţiei fiscale în vederea aplicării corecte a prevederilor legislaţiei fiscale.

Totodată, prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicat şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, s-a propus, printre altele, abrogarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de Procedură Fiscală. De asemenea, prin acest proiect de act normativ a fost schimbat conceptul cu privire la certificarea declaraţiilor fiscale astfel că certificarea acestora, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, va deveni opţională.

luna 02.2014
Sursa: www.finantevalcea.ro

Posted in Uncategorized | Leave a comment